Termeni și condiții

Termeni si conditii

1 Introducere

1.1 Aceste Condiţii Generale sunt valabile în cazul tuturor şi oricăror contracte de prestări servicii de traducere şi/sau interpretare (denumite Contractul/Contractele) încheiate cu Beneficiarii de către Translateit. Prezentele Condiţii Generale constituie parte integrată a fiecărui astfel de Contract.

1.2 Serviciile de traducere şi/sau interpretare sunt acele servicii prestate de traducător denumit aici Prestator la solicitarea/comanda clientului denumit aici Beneficiar.

1.3 La fiecare solicitare/comandă Beneficiarul recunoaşte şi acceptă că singurele condiţii
aplicabile sunt Condiţiile Generale ale Prestatorului şi lista de tarife, în vigoare la momentul solicitării/comenzii.

2 Tarife şi plăţi

2.1 Beneficiarul datorează Prestatorului pentru serviciile realizate de acesta, pe toată durata Contractului, un preţ variabil ce va fi evidenţiat şi plătit corespunzător calculelor realizate de Prestator cu privire la fiecare Solicitare/Comandă primită de la Beneficiar.

2.2 În cazul în care documentul are o singură pagină care nu depăşeşte 2000 de caractere tipografice, inclusiv spaţiile, tarifarea se va efectua la nivelul unei Pagini standard.

2.3 Tarifele serviciilor sunt cele menţionate în lista de tarife valabilă la momentul comunicării Solicitării/Comenzii de către Beneficiar. Lista de tarife poate fi modificată periodic de către Prestator. Modificarea tarifelor nu este aplicabilă lucrărilor pentru care Solicitarea/Comanda a fost comunicată anterior anunţării modificării.

2.4 Tarifele pentru serviciile de traduceri de documente sunt exprimate în lei/Pagină. Unitatea minimă de tarifare este de o Pagină standard. Tarifele pentru servicii de interpretare sunt exprimate în lei/interpret pe oră sau, după caz, pe Zi de lucru. Unitatea minimă de tarifare pentru serviciile de interpretare este de o oră pentru interpretare notarială/judiciară şi de o Zi de lucru pentru celelalte servicii de interpretare. O Zi de Lucru Standard este compusă din 6 ore de lucru efectiv. Orice depășire a numărului de ore aferent unei Zi de Lucru Standard va fi taxată cu jumătate de Zi de Lucru.

2.5 Prestatorul poate aplica discount-uri pentru serviciile sale doar în situaţia în care Părţile semnează o convenţie separată. Convenţia privind acordarea discount-ului va fi considerată parte integrantă din Contract şi va deroga de la dispoziţiile acestuia numai în privinţa situaţiilor diferite pe care le reglementează în mod expres.

2.6 În cazul serviciilor de interpretare ce necesită deplasarea interpreţilor Beneficiarul va asigura anticipat costurile de transport ale interpreţilor, cazarea şi masa acestora la unităţi hoteliere şi de alimentaţie de cel puţin 3 stele. În situaţia în care acestea sunt plătite de către Prestator va rambursa aceste costuri pe baza documentelor justificative în termen de 2 zile calendaristice de la solicitarea Prestatorului.

2.7 Pentru serviciile de interpretare simultană/consecutivă este obligatorie prezenţa a doi interpreţi pentru fiecare pereche de limbi şi dotarea sălii de conferinţă cu echipamentele necesare. Cu o săptămână înainte de eveniment se vor menţiona numărul de interpreţi solicitaţi, perechile de limbi, domeniul şi subiectele tratate în timpul evenimentului. În cazul în care serviciul de interpretare se prestează în afara Bucureştiului, toate cheltuielile necesare pentru deplasarea, cazarea și mesele interpreţilor vor fi plătite de către Beneficiar cu respectarea pct. 4.6. de mai sus.

2.8 Plata serviciului se va considera a fi efectuată în ziua creditării contului bancar al Beneficiarului cu suma datorată de Client.

3  Obligațiile Prestatorului:
Activitatea de traducător realizată de Prestator presupune competențe și cunoștințe specifice, iar practicarea profesiilor implică obligații și responsabilități. Afilierea la Translateit presupune că profesioniștii din această categorie înregistrați să își asume urmatoarele angajamente:

3.1 Competența
Orice traducere trebuie să fie fidelă și să redea întocmai gândirea și forma originalului.
Îndatorirea Prestatorului este de a cunoaște bine limba din care traduce și să stăpânească la perfecție limba în care traduce.
Pe lângă acestea, el trebuie să dispună de o cultură largă, să cunoască destul de bine subiectul despre care este vorba și să refuze să lucreze într-un domeniu pe care îl cunoaște aproximativ sau îl ignoră.

3.2 Nivel de expertiză
Prestatorii ar trebui să accepte numai servicii de traducere și interpretare pe care sunt capabili să le realizeze.
Nu este indicat să accepte nicio ofertă pentru care nu sunt calificați, acceptarea unei traduceri sau interpretări este o declarație implicită a competenței unui traducător și va implica din partea Prestatarului obligația și răspunderea morală de a-și îndeplini munca la cele mai înalte standarde profesionale.
Dacă pe parcursul îndeplinirii serviciului devine evident Prestatarului că este necesară o expertiză superioară competențelor sale, acesta ar trebui să anunțe Beneficiarul imediat și să renunțe la serviciu.

3.3 Confidențialitate
Informațiile împărtășite în serviciile de traducere și interpretare sunt strict confidențiale. Documentele traduse rămân proprietatea Beneficiarului si nu trebuie expuse unei a treia părți fără permisiunea expresă a acestuia sau prin ordinul unei instanțe de judecată.
Divulgarea informațiilor poate fi permisă cu acordul Beneficiarului sau atunci când divulgarea este cerută prin lege. Acolo unde este necesară munca în echipă, cu permisiunea Beneficiarului, este posibilă colaborarea cu alți Prestatori care fac parte din echipa implicată în îndeplinirea serviciului. În aceste condiții, obligația etică se răsfrânge asupra tuturor membrilor echipei.
Prestatorii nu trebuie să subcontracteze lucrări sau servicii decât după ce au obținut acordul expres al Beneficiarului și să se asigure că subcontractantul va respecta la rândul lui toate obligațiile la care s-a angajat față de Beneficiar.
Este recomandat să nu se accepte sub nicio formă recompense, sau orice fel de beneficii, pentru divulgarea informației confidențiale obținute în exercitarea obligațiunilor de Prestatar și să nu folosească informațiile respective în scop personal.

3.4 Dezvoltare profesională continuă
Prestatarul are datoria să se perfecționeze continuu în domeniul lingvistic și in domeniul/domeniile sale de specialitate și să fie în permanență la curent cu evoluțiile tehnice specifice profesiei.
Prestatarul trebuie să-și revizuiască și să-și reevalueze permanent performanțele pentru a se păstra la standarde ridicate de competitivitate.
Prestatarul trebuie să păstreze familiaritatea cu limbile și culturile pentru care oferă expertiză profesională de traducere și interpretare.

3.5 Conduita profesională

Onestitate, integritate, demnitate
Prestatarul nu trebuie să permită intereselor personale sau ale altora să le prejudicieze sau influențeze munca.
Prestatarul ar trebui să-și păstreze integritatea și independența în orice moment.

Imparțialitate
Prestatarul nu trebuie să recomande clienților afaceri, agenții, procese în care au un interes financiar sau personal, fără a le aduce asta la cunoștința clientilor;
Prestatarul nu trebuie să accepte sau ar trebui să se retragă din serviciul în care imparțialitatea poate fi dificil de susținut din cauza unor credințe și circumstanțe personale.

Încredere
Prestatarul ar trebui să își programeze termene-limită pentru finalizarea serviciilor sau în caz de întarziere să-și anunțe prompt clienții.
Prestatarul trebuie să stabilească în prealabil ce li se va cere prin intermediul următorului serviciu și să facă pregătirile adecvate pentru toate serviciile de traducere și interpretare.
Traducătorii/interpreții trebuie să finalizeze serviciile de traducere și interpretare pe care le-au acceptat.

Precizie
Prestatarul nu trebuie să modifice, să adauge sau să omită nimic din lucrarea realizată, însa daca regăsește neadevăruri evidente rostite sau scrise, ei ar trebui să redea precis.

3.6  Solidaritate profesională
Prestatarii au răspunderea de a promova integritatea profesională prin alimentarea încrederii și a respectului mutual între colegi.
Prestatarii trebuie să coopereze și să ofere sprijin colegilor și să aibă o conduită loială și corectă, evitând denigrarea colegilor ca și mijloc de a obține comenzi.

4 Obligaţiile Beneficiarului
Beneficiarul se obligă:

4.1 Să plătească Presatorului preţul convenit pentru serviciile prestate stabilite și acceptate odată cu utilizarea platformei prezente de traduceri ;

4.2 Să ramburseze Prestatorului sumele avansate de acesta cu titlu de cheltuieli în numele şi pentru Beneficiar, astfel cum acestea sunt evidenţiate în documentele justificative prezentate de către Prestator;

4.3 Să asigure Prestatorului toate condiţiile necesare pentru prestarea serviciilor. În acest sens, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului în timp util, toate informaţiile reale, exacte şi cât mai lămuritoare cu privire la serviciile solicitate/comandate precum şi documentaţia necesară pregătirii elaborării lucrărilor şi realizării serviciilor încredinţate şi acceptate de Prestator.